Rožyno šeimos klinika Į pradžią  /  Kontaktai  /  DUK

Privatumo politika

VšĮ Rožyno šeimos klinika

PRIVATUMO POLITIKA

Dėkojame, kad lankotės ir naudojatės VšĮ Rožyno šeimos klinika (toliau – Klinika, mes) teikiamomis paslaugomis. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Klinika asmens duomenis tvarko pagal ES Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, ir kitus tiesiogiai taikomus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymus.

Ši Privatumo politika nėra laikoma Klinikos susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo duomenų subjekto santykio su Klinika, užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi pas mus ar ketina tapti mūsų darbuotoju.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

Sąvokos

Duomenų valdytojas - Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Klinika (VšĮ Rožyno šeimos klinika, juridinio asmens kodas 300121243, buveinės adresas Žalgirio g. 48, LT-37460 Panevėžys), kuriai pateikėte savo asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios Paslaugomis Jūs naudojatės ar ketinate naudotis.

Klientas / Pacientas – Duomenų subjektas, fizinis asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų Paslaugomis, arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu /Pacientu arba kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus (pavyzdžiui, su kliento kaip juridinio asmens kontaktiniu asmeniu, darbuotoju ir pan.) Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės, Jūsų sveikatos duomenys ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

Specialiųjų kategorijų asmens duomenys – duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, pagal kuriuos galima nustatyti fizinio asmens tapatybę.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Tvarkymas - bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, apdorojimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos - bet kurios Klinikos siūlomos arba teikiamos paslaugos.

Kontaktai

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šia Privatumo politika, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais kontaktais:

VšĮ Rožyno šeimos klinika
Įmonės kodas 300121243
Adresas Žalgirio g. 48, LT-37460 Panevėžys
El. paštas: privatumas@rozynoklinika.lt
Telefonas: +370 45 440321

Kaip mes renkame asmens duomenis

Informacija, kurią tvarkome apie Jus, priklauso nuo Jūsų naudojamų paslaugų, ir to, kokius duomenis mums pateikiate, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Klinika renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs savo noru (tiesiogiai iš duomenų subjekto), kai kreipiatės su pageidavimu pasinaudoti Klinikos paslaugomis, pavyzdžiui, kai registruojatės tapti mūsų Klientu / pacientu, pateikiate prašymą dėl paslaugos arba tyrimų atlikimo arba ketinate tapti Klinikos darbuotoju ir pan. Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
 • kurie gaunami, kai Jūs pasinaudojate mūsų teikiamomis sveikatos priežiūros ar tyrimų paslaugomis;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, esant pagrindui, iš kitų įstaigų (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA) prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Teritorinės ligonių kasos ir pan.) ar jų informacinių sistemų ar iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos ir pan.;
 • kuriuos gauname iš asmenų, kurie nėra duomenų subjektas (Jūs), pavyzdžiui, kai vienas iš tėvų pateikia prašymą suteikti su vaiku susijusią paslaugą arba kai juridiniai asmenys pateikia prašymą suteikti paslaugas, susijusias su jų darbuotojais. Tokiais atvejais reikalaujame, kad apie asmens duomenų atskleidimą Klinikai ir apie tokių asmens duomenų tvarkymo tikslą būtų informuoti duomenų subjektai. Be to, tokiais atvejais reikalaujame, kad, kai teikiate ne savo, o kito duomenų subjekto asmens duomenis, supažindintumėte tokį duomenų subjektą su mūsų Privatumo politika;
 • kai mes pasirašome įvairias sutartis, kurių šalis arba šalies atstovas nebūtinai yra Klientas / Pacientas, pavyzdžiui, sutartis dėl prekių ar paslaugų teikimo Klinikai su juridiniu asmeniu, kurioje nurodyti asmenys ryšiams arba juridinio asmens atstovų duomenys;
 • iš kitų išorės šaltinių, kaip antai kitų klinikų arba valstybės įstaigų, kai tam turime teisėtą interesą arba kai to reikia pagal taikytinus įstatymus (pavyzdžiui, viešojo intereso tikslais).

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo kreipiasi į mus dėl naudojimosi Klinikos paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, rašo elektroninį laišką, užsisako paslaugas, apsilanko Klinikos interneto svetainėje. Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui konkrečios paslaugos suteikimas ar sąskaitos išrašymas negalės būti suteiktas, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai

Klinikos pagrindinė veikla yra susijusi su pirminės sveikatos priežiūros paslaugų suteikimu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, laboratoriniai tyrimai, šeimos ir įvairių sričių gydytojų konsultacijos, profilaktiniai sveikatos patikrinimai ir valstybės finansuojamos prevencinės programos, diagnostikos procedūros, imunoprofilaktika (skiepai), įvairių medicininių pažymų išdavimas ar siuntimų pacientams antro ar trečio lygio specializuotoms konsultacijoms išrašymas ir pan.

Kokios tiksliai apimties asmens duomenys tvarkomi, priklauso nuo Paslaugų rūšies/-ių arba Jūsų santykių su Klinika. Be Klientų (pacientų) asmens duomenų, Klinika tvarko ir pardavėjų/paslaugų teikėjų, kurie yra įmonės/-ių ir/ar privačių asmenų, atstovų, asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkome:

 • Sveikatos paslaugų teikimo tikslais:
  • Vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, amžius, asmens kodas, sodros numeris, lytis, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas); Paciento draustumas privalomuoju sveikatos draudimu; sveikatos duomenys: duomenys apie sergamas ligas ir vartojamus vaistus, duomenys apie diagnozę, atliktus tyrimus ir jų datas bei rezultatus, paskirtą gydymą, skiepijimo istoriją ir kitus sveikatos būklės duomenis;

  • Kai Pacientą atstovauja kitas asmuo - vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas;

  • Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. (tvarkymas gavus duomenų subjekto sutikimą), b) p. (tvarkymas reikalingas sudarytos sutarties vykdymui) ir c) p. (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles). Duomenų subjekto duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 str. 2 d. a) p. (tvarkymas gavus duomenų subjekto aiškų sutikimą) ir h) p. (tvarkymas reikalingas sveikatos paslaugų teikimui pagal sutartį) pagrindu.

  • asmens duomenys šiuo tikslu saugomi 15 (penkiolika) kalendorinių metų po Paciento paskutinio apsilankymo Klinikoje.

 • Santykių su Pacientu palaikymo tikslais, siekiant priminti Pacientui tęsti pradėtą gydymą arba apsilankyti profilaktiškai:
  • Vardas, pavardė, telefonas.
 • Siekdami administruoti Klinikos darbuotojų darbo veiklą. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis savo vidinėse taisyklėse nustatyta tvarka.

 • Sutarčių vykdymo tikslais (paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, su paslaugų suteikimu susijusių apmokėjimų ir buhalterinių dokumentų tvarkymui:

  • Vardas, pavardė, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas, įmonę atstovaujančio asmens pareigos, parašas, banko sąskaitos duomenys, informacija apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ar prekes ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą), bei kiti duomenys, būtini vykdyti Klinikos buhalterinę apskaitą remiantis galiojančiais įstatymais;

 • Personalo atrankos tikslais renkami kandidatų asmens duomenys. Jeigu Jūs kreipsitės į Kliniką dėl galimybės įsidarbinti, mes tvarkysime Jūsų gyvenimo aprašyme (CV) ir/ar motyvaciniame laiške pateiktus asmens duomenis, įskaitant:
  • vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefonas, el. pašto adresas), duomenys apie darbdavį (buvusį darbdavį), išsilavinimo, kvalifikacijos ir darbinės patirties įrodymus;
 • Teisėto intereso tikslais (siekiant palengvinti Pacientams patekimą pas gydytojus) Klinikoje dirbančių gydytojų duomenys (vardas, pavardė, pareigos ir darbo valandos Klinikoje) yra skelbiami viešai Klinikos interneto svetainėje.

 • Kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Kaip apsaugome Jūsų duomenis

Klinika skiria didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl taikome reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Primename, kad internetu ar elektroniniu paštu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Elektroninis paštas yra siunčiamas tarp tam tikrų serverių, kuomet jis keliauja internetu iki gavėjo. Pakeliui serverių administratoriai gali matyti ir perskaityti Jūsų laiškus. Elektroninis paštas nėra konfidencialus bendravimo kanalas, todėl rekomenduojame juo nesiųsti mums konfidencialios informacijos.

Kam teikiame Jūsų duomenis

Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei to pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose.

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis Klinikos, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Klinikos nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su Klinika sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: medicininių ir diagnostinių tyrimų laboratorijos, interneto svetainės bei serverio   priežiūros kompanijos;
  Pasitelkdami duomenų tvarkytojus imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Teisines, draudimo, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.
 • Kitoms valstybinėms institucijoms ar įstaigoms, kurioms teikti duomenis mus įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai ar siekiant apginti Klinikos teises ar interesus, ar teisėtvarkos institucijoms ir teismams jų funkcijoms vykdyti.

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms tiesiogiai su Klinikos veikla nesusijusioms trečiosioms šalims.

Kiek saugome Jūsų duomenis

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina pagal duomenų tvarkymo tikslus. Klinika užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Jei Jūs atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugosime tik Jūsų sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Klinikos reikalavimus.

Kokios Jūsų teisės

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Kliniką su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su Klinikos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);
 • kreiptis į Kliniką su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
 • kreiptis į Kliniką su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);
 • kreiptis į Kliniką su prašymu apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar Klinikos teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);
 • kreiptis į Kliniką su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis – turite teisę prašyti Jūsų Klinikai pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);
 • kreiptis į Kliniką ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);
 • reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį;
 • bet kuriuo metu atšaukti Klinikai duotus Jūsų sutikimus, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę, jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų reikalavimų.

Dėl savo teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Kliniką II skyriuje (Kontaktai) nurodytais kontaktais arba asmeniškai Klinikoje.

Pateikę Jūsų tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę, Jūs galite asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl aukščiau minimų teisių įgyvendinimo. Gavę Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateiksime atsakymą.

Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Jūsų prašymo sudėtingumą ir/r tvarkomų asmens duomenų kiekį. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

Informacija apie Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymą teikiama nemokamai ir tik tada, kai mes galėsime Jus identifikuoti, t.y. būti tikri, kad bendraujame su Jumis. Tačiau, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi dėl savo pasikartojančio turinio, Klinika turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį prašymą.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Kandidatuojantiems į darbines pozicijas Klinikoje

Jei siunčiate mums savo asmens duomenis įsidarbinimo tikslais bendruoju el. pašto adresu, Jūsų gyvenimo aprašymas (CV) bus panaikintas nedelsiant, jei tuo metu atrankų nevykdome. Jei atrankos vykdomos ir Jūsų kompetencija atitinka reikalavimus – Jūsų CV saugosime 6 mėn.

Paprastai susisiekiame tik su atitinkančiais paskelbtos atrankos reikalavimus kandidatais.

Kai potencialių kandidatų Gyvenimo aprašymus (CV) renkame iš įdarbinimo portalų, pvz. CVonline, CVlt, LinkedIn ir pan., CV saugome ne ilgiau nei 6 mėn. nuo atrankos pabaigos (t.y. pasirašius darbo sutartį su atrinktu kandidatu).

Po atrinkto kandidato įdarbinimo visi kiti CV Klinikoje nekaupiami ir sunaikinami per 6 mėn. nuo atrinkto kandidato įdarbinimo.

Kaip naudojame slapukus?

Klinikos interneto svetainė https://www.rozynoklinika.lt/ (toliau – svetainė) naudoja slapukus (angl. cookies), kurie yra nedideli iš raidžių ir skaitmenų sudaryti informacijos elementai, kuriuos Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės ir yra automatiškai išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje siekiant pagerinti svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja.

Internetinėje svetainėje naudojame šiuos slapukus:

 • svetainės funkcionalumui užtikrinti. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Slapukas galioja 1 metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo.

Kai naudojate naršyklę Klinikos svetainės turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu (anglų kalba): http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Išorinės svetainės:

Klinikos svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų (trečiosios šalys) interneto svetaines, produktus ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Atkreipiame dėmesį, kad Klinika nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės ar kuriose pateikiame savo asmens duomenis. Tad jei paspaudę nuorodą iš Klinikos interneto svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Politikos pakeitimai

Nuolat tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas galime kartais keisti šią Privatumo politiką ir apie tai paskelbsime atnaujindami pranešimą mūsų interneto svetainėje. Visi pakeitimai įsigalioja iškarto nuo jų paskelbimo dienos. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

 

Paskutinio atnaujinimo data 2019 m. rugpjūčio 14 d.